بازیگر نقش حضرت موسی (ع) هنوز انتخاب نشده است
جمال شورجه کارگردان سریال «حضرت موسی(ع)»:

بازیگر نقش حضرت موسی (ع) هنوز انتخاب نشده است