صدای جواد يسارى مجاز شد

صدای جواد يسارى مجاز شد

شب گذشته در اكران خصوصى دشمن زن مشخص شد كه مجوزهاى لازم براى خوانندگى جواد يسارى در اين فيلم صادر شده است.