بازگشت بازیگران ایرانی شبکه «جم»

بازگشت بازیگران ایرانی شبکه «جم»

در ماه‌های اخیر تعدادی از بازیگران،‌ ایران را به مقصد ترکیه ترک کردند تا با شبکه «جم» وارد همکاری شوند.